RODO

Drodzy Państwo,

w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane.

Informacja o danych osobowych dla partnerów biznesowych spółki  „FM World sp. z o.o.”

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych partnerów biznesowych jest „FM World sp. z o.o.”, zwana dalej ”Spółką” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej 247, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000411446.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Wyznaczony został inspektor ochrony danych (Katarzyna Wieczorkiewicz), z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej [email protected]  lub pisemnie (adres siedziby Administratora).

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe partnerów biznesowych jest:

 1. obsługa sieci sprzedaży,
 2. analiza struktur sprzedaży,
 3. przygotowanie rozliczeń z partnerami: ustalanie wynagrodzeń i rabatów,
 4. ustalanie osób, którym przyznawane są nagrody,
 5. wysyłanie zaproszeń na eventy,
 6. rezerwacja hoteli i biletów lotniczych,
 7. przesyłanie informacji marketingowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych partnerów biznesowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO) – w zakresie rozliczeń,
 • wykonanie umowy o współpracy i innych umów zawieranych z partnerami biznesowymi (art. 6 ust.1b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną odpowiedzialność
 • zgoda partnerów biznesowych (art.6 ust.1 a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych partnerów biznesowych nie jest konieczne do wykonywania umowy o współpracy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki, Spółka może prosić partnerów biznesowych o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Spółki lub organizacji akcji marketingowych lub współpracujących ze Spółką,
 2. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki lub udostępniającym Spółce narzędzia informatyczne,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Spółki,
 4. podmiotom powiązanym ze Spółką w jakikolwiek sposób – osobowo, kapitałowo bądź na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 5. podmiotom świadczącym usługi przewozu i transportowe,
 6. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
 7. podmiotom egzekwującym należności,
 8. właściwym organom państwowym.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia ich pozyskania.

Jakie są prawa partnerów biznesowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy partner biznesowy ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez partnera biznesowego.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres [email protected], za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia partner biznesowy może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Spółka przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

 1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
 2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
 3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Spółkę w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami na adres: [email protected]

Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych partnerów biznesowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o współpracy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce należyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.